Poškodenia laku

Už dávno neplatí že povrchová úprava materiálov slúži iba ako ochranná bariéra pred vonkajšími vplyvmi, čo platí dvojnásobne v automobilovom priemysle. Lakovanie vozidiel plní nielen funkčnú, ale v dnešnej dobe hlavne estetickú stránku.

V tomto článku sa preto pozrieme bližšie čomu všetkému je lak vozidiel vystavený, aké poškodenia laku sa najčastejšie vyskytujú, ako ich odstrániť a samozrejme ako im predchádzať...

KONTAMINÁCIE

 

Kontaminácie patria do skupiny, ktorá síce priamo lakovanie nemusí poškodiť, no ich dlhšie pôsobenie už áno.

Najčastejšie sa pod nimi rozumejú nečistoty ako brzdný prach, priemyselný spád, vodný spot, hmyz, asfalt, živica, vtáčí trus a pod.

Kontaminácie vieme odlíšiť od bežnej nečistoty ťažším odstránením z povrchu, kedy bežné umývanie nepostačuje na ich odstránenie.

Často je nutné siahnuť po špeciálnej a silnejšej chémii alebo prostriedkoch ako clay bar , ktoré zvládnu kontaminácie odstrániť. No tie už po sebe často vedia zanechať škody, ktoré je možné odstrániť iba mechanickým brúsením a leštením.

Vtáčí trus a hmyz

Presne tieto dva druhy kontaminácií vedia po sebe zanechať veľké škody, hlavne pri dlhšom ponechaní na laku vozidla. Ako trus, tak aj hmyz obsahuje v sebe kyseliny, ktoré vedia doslova rozleptať povrch laku. Na povrchu sa vytvoria rôzne fľaky, ktoré navonok pôsobia že sa dajú odstrániť silnejšou chémiou, avšak brúsenie a leštenie je väčšinou jedinou cestou k ich odstráneniu.

 

 

Do tejto kategórie patria všetky poškodenia ktoré sa môžu vyskytnúť počas užívania vozidla alebo jeho údržby.

 

Jemné škrabance

Tzv. swirl marks alebo "slniečka" sú najčastejším poškodením laku. Vznikajú hlavne nesprávnou metódou umývania a na automatických umývacích linkách. Výrazne znižujú odlesk, hĺbku laku a vozidlo pôsobí zašlo. Ich kompletné odstránenie je možné pomocou brúsnych a leštiacich pást.

 

 

Náhodné ryhy, škrabance

Ich tvorba je zapríčinená mnohými faktormi. Rýchla jazda na znečistenej vozovke, kríky, kontakt laku s rôznymi ostrými predmetmi, atď. Ich úplné, alebo čiastočné odstránenie je tak isto ako v prípade "slniečok" možné pomocou vhodných brúsnych a leštiacich pást, musí sa ale jednať o škrabance ktoré neprešli cez vrstvu číreho laku.

 

 

Hlboké ryhy

Najčastejšie stopy vandalizmu alebo výrazného poškodenia cudzími predmetmi. Ich kompletné odstránenie nie je pomocou brúsenia alebo leštenia možné, nakoľko prešli do hlbších vrstiev. Brúsením, leštením alebo lokálnou korekciou sa dajú tieto stopy čiastočne zminimalizovať.

 

 

Odlúpnutia laku

Spôsobené vrypmi rôznych predmetov, najčastejšie kamienkami pri rýchlej jazde. Náročnosť opravy závisí od množstva a veľkosti poškodení. Poškodené miesto sa vyplní príslušnou farbou/lakom, zabrúsi do roviny a následne zaleští. Výsledok závisí od odbornosti a technického vybavenia.

 

 

Oxidácia laku

Najbadateľnejšia pri jednozložkových farbách a starších vozidlách. Pomocou leštenia vieme dosiahnuť pôvodný vzhľad vozidla.

 

 

Hologramy/Stopy po leštení

Časté hlavne pri neodbornom leštení po lakovaní, použití hrubej brúsnej pasty alebo zlej techniky leštenia. Badateľné pri silnom osvetlení hlavne na tmavších farbách. Odstránenie je možné pomocou jemných leštiacich pást.

MECHANICKÉ POŠKODENIA LAKU

CHYBY PRI LAKOVACOM PROCESE

 

Samostatná kapitola Sú poškodenia laku, ktoré vznikajú pri lakovacom procese. Vymenovanie a ich popis by zabral ďalšie dva články, preto sa pozrieme iba na tie, s ktorými sa stretávame pri detailingu najčastejšie.

Pomaranč

Povrch laku svojou nerovnomernosťou pripomína povrch pomaranča.

Je to dôsledok nesprávneho procesu lakovania, avšak dnes často badateľný v určitej miere u každého vozidla. V niektorých prípadoch je zanedbateľný a neovplyvňuje odlesk, hĺbku a estetiku laku.

Naopak často po lakovaní opravovaného dielu alebo celolaku, môžeme badať výrazný pomaranč, ktorý znižuje odlesk, odraz a pôsobí neesteticky. Pre jeho odstránenie je nutné brúsenie, tzv. zrezanie laku, čím sa povrch vyhladí a následné leštenie.

Celý proces je pomerne náročný a vyžaduje odborný prístup, know-how a kvalitné technické vybavenie. Pri neodbornom postupe môže prísť k trvalému poškodeniu laku a neostáva nič iné ako opätovné prelakovanie.

 

 

Stekance

Stenkance vznikajú pri prebytku striekaného materiálu a jeho zaschnutí. Najčastejšie sa vyskytujú na vertikálnych plochách a pri záhyboch alebo hranách panelov karosérie. Pokiaľ "stekance" vzniknú až v poslednej vrstve (väčšinou číreho laku), dajú sa odstrániť brúsením a následným zaleštením.

 

 

Špina v laku

Pri jednotlivých fázach zasychania laku a nedostatočných pracovných podmienkach môže dôjsť k sadaniu prachu a špiny na zasychajúci lak. Po vytvrdnutí často vytvárajú na povrchu viditeľné nerovnosti. Ich odstránenie spočíva v lokálnom brúsení a následnom leštení laku.

 

 

Stopy po brúsení

Vyskytujú sa hlavne po prelakovaní dielu a neodbornej oprave lakovníka, hlavne ako hlboké ryhy po brusive alebo nedoleštené plochy po brúsení. Oprava takto poškodeného miesta spočíva vo viac-stupňovom leštení, alebo brúsení jemnejším brusivom a následným leštením.

Väčšine spomínaných poškodení vieme efektívne predchádzať správnou údržbou a vhodným ošetrením laku vozidla. Aj v prípade zanedbaných vozidiel, dokáže odborný servis zameraný na detailing a renováciu vozidiel obnoviť vzhľad vozidla a poradiť majiteľovi vhodný spôsob údržby. Vozidlá so zdravo vyzerajúcim lakom a kvalitným ošetrením povrchov nielen dobre vyzerajú, ale aj vydržia dlhšie čisté, zjednoduší sa ich údržba a zachovajú si svoju hodnotu v prípade budúceho predaja.

V ďalšom článku sa pozrieme na rozličné spôsoby ošetrenia laku, ich výhody, nevýhody a škálu produktov od tzv. easy to use až po profesionálnu kozmetiku.